Offentlig styring og økonomi

Sterke kommuner er en forutsetning for gode tilbud og tjenester til innbyggerne. Skien kommune har god drift til tross for at vi er en lavinntekstkommune. Dette skyldes god og ansvarlig drift gjennom skiftende styrer. Skien KrF vil at dette fortsetter ved at vi prioriterer kommunalområder som oppvekst og helse. Vi skal ha en drift som sørger for at vi har mulighet til å investere innenfor de lovpålagte områdene og at vi kan vedlikeholde skoler, helseinstitusjoner og andre viktige bygninger og tjenester.

  • Skien KrF vil fortsatt være positiv til en kommunereform i Grenland. Vi mener at en sammenslåing av to eller flere kommuner vil gjøre Grenland mer slagkraftig som region. Det er i første rekke Porsgrunn og Skien som bør slås sammen. Dette vil gjøre Grenland til en sterkere region og øke attraksjonskraften til hele området.
  • Skien KrF vil være opptatt av en nøktern bruk av kommunens driftsmidler, slik at det alltid er et riktig og balansert forhold mellom inntekter og Skien KrF ønsker å poengtere at kommunens skatteinntekter er helt avgjørende for et godttjenestetilbud.
  • Skien KrF er opptatt av å sikre de mest sårbare gruppene når budsjettene skal
  • Skien KrF mener at eiendomsskatten ikke skal øke mer enn lønns- og prisveksten, samt volumveksten. Skien kommune skal ha en søkbar ordning med støtte for husholdninger med lav inntekt.
  • Ved investeringer i kommende periode vil Skien KrF prioritere formålsbygg som barnehage, skoler og sykehjem. Vi vil derfor begrense investeringer i nytt bibliotek til 200 millioner i tråd med bystyrets vedtak. Det er viktig å holde en stram investeringspolitikk i de kommende periode.
  • Skien KrF ser ikke at det er rom for å bygge utebasseng i Fritidsparken, men at vedlikehold bør prioriteres.
  • Skien KrF vil at det skal være mulig for ideelle aktører å etablere tilbud innenfor eldreomsorg, rusomsorg og skole.