Klima og miljø

Klimahandlingsprogram Skien kommune 2018–2021 har som overordnet mål at kommunen skal redusere de totale klimagassutslippene innenfor kommunegrensene med 20 % innen 2020 og 35 % innen 2025, sett i forhold til 2015. Likevel var nedgangen fra 2017 til 2018 kun på en prosent. Dette viser med all tydelighet at vi ikke gjør nok på klimaområdet. Forvalteransvaret er en grunnverdi for KrF. Skal vi nå målene vi selv har satt for kommunen vår, krever dette mye bedre klimatiltak enn det vi har fått til så langt. Skien KrF deler klimahandlingplanens visjon om å gjøre kommunen klimanøytral innen 2050. Mange mennesker i verden opplever allerede alvorlige konsekvenser av klimaendringene. Liv, helse og livsgrunnlag trues. Klimapolitikken tydeliggjør at gode lokale tiltak har globale konsekvenser. En god lokal klimapolitikk er derfor også en solidaritets- og nestekjærlighetshandling.

 • Skien KrF kreverat FNs bærekraftmål skal legges til grunn for utarbeidelse og revisjon av kommunens styringsdokumenter og være førende for all aktivitet.
 • Skien KrF vil prioritere å få byttet ut kommunens fossilbiler med kjøretøy som drives av biogass eller elektrisitet, for eksempel innenfor helse- og omsorgsfeltet.
 • Skien KrF vil jobbe for at det skal legges fram klimaregnskap og anvendes miljøstyringsverktøy når kommunen går til innkjøp av tjenester.
 • Skien KrF vil at innkjøpssamarbeidet i Grenlandskommunene skal ha fokus på klimavennlige innkjøp. Skien kommune skal ta initiativ til at dette kommer med i neste rullering av anskaffelsesreglementet for innkjøpssamarbeidet.
 • Skien KrF vil arbeide for at kommunale bygg gjøres klimanøytrale. Nybygg være klimanøytrale, og helst bygges som plussbygg, gjerne med bruk av massiv tre fra lokalt tømmer.
 • Skien KrF støtter innovative anskaffelser, og vil legge til rette for utslippsfrie byggeplasser. Her vil vi arbeide for felles normer i samarbeid med andre kommuner i Grenland.
 • Skien KrF ønsker en utredning av mulighetene for kommunale støtteordninger og andre lokale insentiver som kan sette fart i høstingen av fornybar energi lokalt – blant private, i landbruket og i næringslivet. Stikkord her er jordvarme, solceller og fangst av solvarme.
 • Skien KrF mener tiltak for å bedre luftkvalitet bør prioriteres.
 • Skien KrF vil bidra til lokalt ansvar for globale klimautfordringer og ønsker å løfte frem gode holdninger som stimulerer innbyggere til bærekraftig livsstil og lavere forbruk.
 • Skien KrF vil videreutvikle Friluftsrådets arbeid og ta vare på lokal flora og fauna, også små «hundremeterskoger» som er viktige for å at barna skal utvikle kjærlighet til naturen.
 • Skien KrF vil ha mer friluftsliv inn i barnehage og skole slik at den oppvoksende generasjonen lærer om og kan bli glad i naturen.
 • Skien KrF ønsker å støtte opp om økologisk landbruk og legge til rette for vern av jordbruksarealer lokalt som gir innbyggerne tilgang til mest mulig kortreist mat.
 • Skien KrF er opptatt av å bevare det biologiske mangfoldet og vil derfor:
  • jobbe for å ta vare på gammelskog, som blant annet er viktige yngleområder for rovfugl.
  • ikke støtte byggingen av vindmøller på land dersom de er plassert nært til vernede områder. Vindmøller kan skade bestanden av rovfugl og andre truede arter, samt føre til store og uopprettelige inngrep i naturen.
  • jobbe for å verne det unike og verdifulle vassdraget vårt, som har opprinnelige, friske og livskraftige stammer av laks, sjøørret, niøye og ål. Vi vil støtte tiltak som kan begrense mengden smolt som mister livet i turbiner. Vi ønsker også å opprette desinfeksjonsstasjoner for sportsfiskere slik at vi unngår smitte av lakseparasitt og andre fremmede arter.