Frivillighet, kultur og folkehelse

Frivillige lag og organisasjoner er en bærebjelke i fritidstilbudet til innbyggerne i kommunen. Nesten alle aktiviteter vi deltar i på fritiden er organisert av disse. Dette gjelder særlig for barn og unge. Denne delen av samfunnet skal derfor oppleve en åpen dør inn til kommunen når det gjelder   samarbeid og støtte. Skien kommune skal så langt det er mulig legge til rette og støtte frivillige lag og organisasjoner.

 • Skien KrF skal fortsatt være en forkjemper for ideelle og frivillige organisasjoner i Skien og vil bidra til romslige rammer for ildsjeler og frivillig arbeid. Vi serbetydningen av å ha kontroll med bruk av kommunale midler, men ønsker å unngå overstyring og unødigbyråkrati.
 • Skien KrF vil sørge for at kultur- og idrettslag, musikkorps, frivillige organisasjoner og lokale menigheter verdsettes for det uvurderlig samfunnsbyggende arbeid degjør.
 • Skien KrF vil bidra til økt deltakelse i friluftsliv, aktivitet og idrett. Samtidig somvi vil bidra til gode vilkår for all aktivitet, ønsker vi å ha et særlig fokus på fysisk aktivitet for
 • Skien KrF vil prioritere breddeidretten og tilbudet til barn ogunge
 • Skien KrF vil legge til rette for frivillig initiativ for idrettsanlegg somforebyggende arbeid.
 • Skien KrF ønsker at hele idrettssektoren skal være en alkoholfri sone og påden måten være en arena for rusfri livsutfoldelse, i tråd med idrettens sunne
 • Skien KrF ønsker at Skien kommune utreder mulighetene for en permanent skatepark bygget i betong i Lundedalen.
 • Skien KrF er stolte av kommunens mangfoldige kulturtilbud og mener at det offentliges kulturansvar og -arbeid ikke skal gå på bekostning av private ogfrivillige kulturtilbud.
 • Skien KrF vil prioritere og stimulere den frivillige delen av
 • Skien KrF vil verdsette kulturinitiativ og sosialt ansvar fra lokaltnæringsliv.
 • Skien KrF mener det er viktig at det nye Ibsenbiblioteket bidrar til vitalisering av sentrum. Plasseringen bør være der det kan sannsynliggjøres at besøket til biblioteket og besøkssenteret blir størst.
 • Skien Krf mener at Skien kommune skal fortsette å samarbeide med og støtte frivilligsentralene økonomisk.
 • Støtte ideelle organisasjoner som arbeider for og initierer arrangement og fritidstilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Skien KrF vil jobbe for at Skien kommune skal innføre fritidskort for alle barn mellom 6-18 år.
 • Skien KrF vil at kommunen skal ta vare på viktig felles kulturarv og vil derforsørge for sprinkling av kirkebygg.