Fattigdomsbekjempelse

Fattigdom og sosialt utenforskap er en realitet i Norge – også i Skien. Når barn vokser opp i fattigdom fratas de muligheter andre barn har. Det er derfor viktig at samfunnet har gode, fungerende støtteordninger og tiltak. Videre er det å ha et arbeid den viktigste nøkkelen for å forhindre og bekjempe fattigdom, og det er derfor også viktig å jobbe for nye arbeidsplasser og et inkluderende arbeidsliv.

  • Skien KrF vil jobbe for et inkluderende arbeidsliv. Skien kommune skal gå foran ved ansettelser når det gjelder å integrere mennesker som strever med å komme inn i arbeidslivet. Dette gjelder praksisplasser, lærlingeplasser, språkpraksis og mennesker med funksjonsnedsettelse.
  • Skien KrF mener at personer som mottar økonomisk stønad har rett på å få utarbeidet en plan for oppfølging og vilkår om aktivitetsplikt, blant annet å utføre passende arbeidsoppgaver i kommunen.
  • Skien KrF mener at unge som mottar økonomisk stønad ikke umiddelbart skal bli trukket «krone for krone», dersom de starter i arbeid. Et slikt trekk har vist seg særdeles lite stimulerende på veien til arbeid.
  • Økningen i barnetrygd for barn mellom 0-6 år skal ikke være med i grunnlaget for utregning av sosialstønad.
  • Skien KrF vil sørge for at de tjenestene som kommunen skal yte til kommunens innbyggere blir ivaretatt og prioritert av NAV.
  • Skien KrF vil jobbe for at barn som vokser opp i fattige familier skal få delta i fritidsaktiviteter på lik linje med jevnaldrende. Kontingentkassa skal utvikles slik at den er tilpasset nye behov. Når fritidskortet blir innført som nasjonal ordning skal dette komme i tillegg til kontingentkassa.