Byutvikling og transport

Skien KrF ønsker å legge til rette for fremtidsrettet og miljøvennlig byutvikling. Vi støtter kommunens plan for økt boligetablering i bykjernen og innenfor bybåndet og redusere etablering av større boligmasser i omkringliggende områder.

  • Skien KrF vil arbeide for tryggere og mer miljøvennlig transport og færre flaskehalser i trafikken. Vier positive til de nye infrastrukturtiltakene som ligger i bypakke Grenland og som videreføres i en ny byvekstavtale. Dette gjelder tiltak for kollektiv, gang og sykkel, effektiv veiforbindelse mot E 18 og nye trafikkløsninger i Skien sentrum.
  • Skien KrF vil arbeide for et enda sterkere og konkurransedyktig kollektivtilbud og vil benytte de muligheter som finnes for å holde prisene nede og rutetilbudetoppe, også for bydelene som ligger utenfor bybåndet.
  • Skien KrF ønsker å legge til rette for fremtidsrettet og miljøvennlig byutvikling. Vi støtter kommunens plan for økt boligetablering i bykjernen og innenfor bybåndet. Skien kommune skal også legge til rette for gode lokalmiljø i bydelene skal alltid ha byggeklare tomter for de som ikke vil bo i sentrum.
  • Skien KrF er opptatt av å skape gode møteplasser for alle generasjoner i nærmiljøene. Derfor ønsker vi å invitere lokale velforeninger, foreldregrupper, grendelag, lokalutvalg o.l. til å samarbeide med kommunen om opprusting av friområder og lekeplasser i nærmiljøene. Lokale krefter skal ha mulighet å søke kommunal støttetil innkjøp av utstyr mot at arbeid og vedlikehold foretas av
  • Skien KrF vil at det i Skien kommune etableres minst én lekeplass som er tilrettelagt for barn med funksjonsnedsettelse. Det er essensielt at denne lekeplassen også er en lekeplass med ordinære lekeapparater, for å bli et samlingssted for felles opplevelser for alle barn – uansett funksjonsnivå.
  • Skien Krf mener togstopp i fjellet er viktig i videre forhandlinger om byvekst.