Barn og unge

Skien skal være en god by for barn og unge å vokse opp i. Skien KrF vil la hensynet til barna få forkjørsrett. Trygge hjem, barnehager, skoler, skoleveier og oppvekstmiljø må komme først.Skien KrF er opptatt av å styrke alle tjenester som støtter familien. Eksempler på dette er SFO, Helsesykepleier, foreldreveiledning, tilbud om parkurs til førstegangsforeldre.

 • Skien KrF er veldig tilfreds med at KrF har fått gjennomslag for økt lærertetthet i grunnskolen. Nok kvalifiserte lærere er en av forutsetningene for at elevene skal få en god og tilpasset opplæring.
 • Skien KrF ønsker en skole som ser hele mennesket og gir barna både kunnskap, mestring og gode verdier for livet.
 • Skien KrF er positiv til at det drives friskoler, basert på religiøse og pedagogiske alternativ, som alternativer til den offentlige skolen. Foreldre må ha rett til å velge en annen skoletype for sine barn enn det som det offentlige tilbyr. Det skal ikke gis mulighet til å ta utbytte fra friskoler som mottar statstilskudd.
 • Skien KrF ønsker ikke å være pilotkommune for forsøksprosjekter for heldagsskole.
 • Skien KrF er glad for at KrF fikk gjennomslag for bemanningsnorm i barnehagene. Vi vil arbeide videre for en norm for pedagogtetthet i barnehager. KrF mener at offentlige tilskudd og egenandeler skal komme barn og ansatte til gode. Skien kommune må sørge for at det drives tilsyn slik at alle barnehager drives i tråd med gjeldende regelverk.
 • For Skien KrF er det viktig å ha et mangfoldig barnehagetilbud, både når det gjelder eierskap, pedagogisk og verdimessig profil, hvor offentlig og private tilbud likebehandles.
 • Skien KrF vil styrke valgfriheten til barnefamiliene blant annet ved å legge til rette for samarbeid med den åpne barnehagen på Klyve.
 • Skien KrF ønsker at det innføres maksimal oppholdstid i kommunens barnehagerpå 9 timer daglig, samt åpne for mer fleksible oppholdstider innenforåpningstiden.
 • Skien KrF vil at den kristne kulturarven skal prege skole-og barnehagemiljøet. Skolegudstjenester skal inngå som en naturlig del av skolens aktiviteter. Dersom skolen ønsker å ha det i en kirke skal de ikke ta kostnadene over eget budsjett.
 • Skien KrF vil opprettholde fokus på samarbeid mellom skole/barnehage og hjemmet for å fange opp sårbare barn og de som trenger mer tilrettelegging enn det de får gjennom tilpasset opplæring. Vi ønsker at det skal være lett å få hjelp fra de rette instanser.
 • Skien KrF ønsker å arbeide for å opprettholde det gode tilbudet kommunen har for barn og unge med særskilte utfordringer som Spesialpedagogiske tjenester (SPT), Enggrav skole og barnehage og Den Røde Skolen.
 • Skien KrF ønsker at alle barn skal få et fritidskort som brukes til å dekke utgiftene til fritidsaktiviteter. Barn fra familier med lav inntekt skal få et høyere beløp på dette kortet enn andre barn.