Arbeid og næringsliv

Kommunen har ikke som primæroppgave å drive næringsvirksomhet, men skal legge til rette for, støtte og veilede næringsvirksomheten i kommunen. Spesielt virksomheter som er i etableringsfasen skal få kommunens oppmerksomhet, hjelp og støtte.

 • KrF vil arbeide for at Skien fortsatt skal være en næringsvennlig kommune.
 • Skien KrF mener Skien kommune skal kontinuerlig utvikle nye næringstomter. Dette gjelder tomter til både små og store virksomheter.
 • Skien KrF ønsker ikke å åpne for søndagshandel i vår kommune. Vivil arbeide for at søndagen fortsatt skal være en annerledesdag med fokus på familie, fritid og avkobling.
 • Skien KrF vil at Skien skal ha et hjelpemiddelapparat for å støtte nyetableringer. Dette kan innebære veiledning, lån og tilskudd.
 • Skien KrF ønsker at alle som har mulighet skal ha en jobb tilpasset sine evner ogsin kompetanse. Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv.
 • Skien kommune skal ha en heltidskultur for ansatte så langt det er mulig.
 • Skien KrF vil arbeide for et fortsatt levende landbruk i Skien og ønsker et strengt vern av dagens landbruksareal. Skien er Telemarks største landbrukskommune og vi ønsker fortsatt å sikre matvareproduksjon, kulturlandskap og bosetting gjennom landbruksnæringen.
 • Skien KrF vil gjøre Skien til en vekstkommune og på den måten øke mulighetentil mer økonomisk drahjelp fra sentrale
 • Skien KrF vil fjerne skatt på arbeidende
 • Skien KrF mener det er viktig å beholde offentlig eierskap tilsamfunnsviktig infrastruktur slik som strøm, vann og avløp, og vil ikke gå inn for ytterligere privatisering av slike
 • Skien KrF vil verdsette gründere ved å løfte dem frem i lyset, gi praktisk bistand og tilrettelegge for etablering av ny næring. Hans Nielsen Hauges gründervirksomhet bærer fortsatt frukter mange steder i vårt land og vi vil stimulere til at nyegründere skal få vekstvilkår i byenvår.
 • Skien KrF er opptatt av å ta vare på eksisterende arbeidsplasser, stimuleretil nyskaping, heie på næringslivet og gi ros til de som skaper
 • Skien KrF vil arbeide for effektiv utnyttelse av eksisterende næringsareal ogsørge for utvikling av nye områder etter