Alderdom, helse og omsorg

Skien skal være et godt sted å bo – i alle livets faser og uansett behov for ekstra omsorg eller oppfølging. De som får behov for hjelp av omsorgstjenester bør sikres individuelt tilpasset omsorg og behandling, etter god faglig og kompetent utredning.Kommunenes omsorgstjenester skal ha god kvalitet og dekke grunnleggende fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov.

Alderdom 

 • Skien Krf mener at både sykehjem og trygghetsboliger skal være en viktig del av kommunens eldreomsorg. Det må samtidig tenkes nytt og kreativt i forhold til tilrettelegging av boliger for eldre som har behov for ekstra trygghet og omsorg.
 • Det skal være mulig å få god rådgivning når det gjelder tilpasninger i egen bolig.
 • Skien KrF mener kommunen bør aktivt stimulere organisasjoner, menigheter og andre ideelle aktører til å bygge og drive sykehjem og omsorgsboliger.
 •  Skien KrF vil at behovet for flere sykehjemsplasser utredes straks etter at det nye sykehjemmet i Kverndalen tas i bruk.
 • KrF Skien ønsker å støtte tiltak som har til hensikt å skape møteplasser for eldre og gi mulighet til å delta i aktiviteter. Vi mener dette er viktig for å ivareta sosiale behov og forebygge ensomhet og isolasjon.
 • Skien KrF vil jobbe for at den kommunale eldreomsorgen har god sykehjemsdekning med god faglig pleie, samt et godt samarbeid med sykehuset i Telemark.

 

 • Sykehjemmene i Skien skal være gode hjem. Det skal serveres god og næringsrik mat og det skal gis mulighet til meningsfulle aktiviteter.
 • I tilfeller der en av ektefellene bor på sykehjem skal kommunen gi et tilpasset tilbud til den hjemmeværende. I tilfeller der begge ektefeller har fått innvilget sykehjemsplass skal kommunen sørge for at de skal kunne bo sammen, dersom begge ønsker det.
 • Kommunen skal samarbeide med religiøse organisasjoner slik at alle som bor på sykehjem skal ha god mulighet til å utøve sin tro.
 • Skien KrF ønsker at de hjemmebaserte tjenestene for eldre skal evalueres og styrkes.
 • Skien KrF mener at kommunen skal ha fortsatt fokus på å være en foregangskommune innen velferdsteknologi.

Helse og omsorg 

 • Skien KrF vil jobbe for god folkehelse og mener at helsefremmende arbeid bør skje i samarbeid mellom kommunen, frivillige organisasjoner og brukerorganisasjoner.
 • Skien KrF vil arbeide for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv.
 • Skien KrF vil arbeide for et godt, verdig og stabilt omsorgstilbud, og mener kommunen skal være åpen for samarbeid med ulike forbund og intresseorganisasjoner.
 • Skien KrF mener det haster med å bedre ordningen med omsorgslønn og avlastningstiltak for familiemedlemmer som selv utfører omsorgstjenestene. Vi vil ha en grundig gjennomgang av ordningen og øke omsorgslønnen, slik at pårørende som gjør denne viktige jobben får lønn som fortjent.
 • Skien KrF vil at foreldre som venter barn med spesielle behov skal få rett til koordinator under svangerskapet. Koordinatoren skal bistå med helhetlig veiledning og tilrettelegging for familien.
 • Skien KrF vil at familier med barn med spesielle behov skal sikres en kvalifisert koordinator som kan bidra med utarbeidelse av individuell plan og sikre tilgang til eksisterende hjelpetilbud.
 • Skien KrF mener at Skien kommune skal raskt følge opp alle tiltak knyttet til koordinatortjeneste for barn med spesielle behov og BPA (brukerstyrt personlig assistanse).

 

 • Skien KrF mener at kommunens dagsenter bør styrkes. Alle som har en funksjonsnedsettelse som gjør at de ikke kan få tilbud om en tilrettelagt arbeidsplass skal få tilbud om plass på dagsenter.
 • Skien KrF mener Skien kommune skal fortsette å bygge opp gode tiltak for å forebygge psykisk uhelse.
 • Skien KrF mener Skien kommune skal fortsette samarbeidet man i dag har med ideelle organisasjoner som gir tilbud til ulike grupper innenfor psykisk helse.
 • Skien Krf mener at Skien kommune skal samarbeide med sykehuset for å opprettholde et helsefaglig kompetansemiljø i området.
 • Det skal for alle Skiens innbyggere legges til rette for en verdig siste tid i livet med nærhet til familie og god pleie. Skien Krf mener det er viktig å fortsette å ha tilbud om en lindrende enhet i kommunen, samt sørge for at denne enheten har de ressurser de trenger.
 • God boligpolitikk er god sosialpolitikk og Skien KrF mener derfor at personer i kommunale utleieboliger skal få hjelp til å eie sin egen bolig.

Forebygging og omsorg innenfor rusfeltet 

 • Skien KrF mener det er et gode for Skiens innbyggere at det føres en restriktiv alkoholpolitikk og vil derfor sikre at den alkoholpolitiske handlingsplanen blir fulgt.
 • Det bør være enkelt å få bevilling når forutsetningene er til stede og lett å miste den dersom vilkårene blir brutt.
 • Skien KrF vil legge til rette for alkoholfrie soner og gode rusfrie tilbud for kommunens innbyggere. Skjenking på idretts- og kulturarenaer for barn mener vi ikke skal forekomme.

 

 • Skien Krf mener kommunene skal støtte organisasjoner og menigheter som tilrettelegger for rusfrie arrangement for ungdom, også de i kristen regi.
 • Skien KrF vil fortsatt arbeide for en aktiv og god rusomsorg i Skien kommune. Vi vil sørge for at kommunen fortsetter det gode samarbeidet med Skien Diakonale Senter, Crux Tilja, Telemark Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening (Veiledningssenteret for pårørende) og Frelsesarmeen. Samarbeidet skal gjøre seg gjeldende medskriftlige avtaler, økonomiske tilskudd og dialog for at kommunen sammen med de ideelle organisasjonene kan tilby best mulig hjelp til folk i en vanskeligsituasjon.