Levende distrikter krever gode fylkesveier

KrF vil ta hele landet i bruk! Vi ønsker et livskraftig landbruk som gir økt matproduksjon, bedre inntektsutvikling for bøndene og styrket jordvern. Vi trenger tryggere veier, bedre transportløsninger på jernbane, sjø og annen kollektivtrafikk og mer bredbåndsutbygging. Statlige arbeidsplasser må fordeles over hele landet.

Særlig er gode kommunikasjonsløsninger, som reduserer avstandsulempene viktig for en positiv utvikling i hele landet. Skal vi opprettholde bosetting og legge til rette for et aktivt næringsliv i hele landet, forutsetter det at infrastruktur i distriktene også prioriteres.

I Telemark er fylkesveiene en stor utfordring. Vi har 1900 kilometer fylkesvei og det er et etterslep på vedlikehold som det vil koste 3 milliarder kroner å oppruste til en tilfredsstillende standard. Det er derfor ikke nok at vi får en stor satsing på riksveier og utbygging av jernbane. Vi trenger i tillegg et nasjonalt løft for å oppruste fylkesveiene. Nasjonal transportplan (NTP) som skal behandles og vedtas av Stortinget i juni, må derfor innarbeide et punkt om statlige overføringer til fylkesveiene. Det har Telemark og flere andre fylker spilt inn til Transport- og kommunikasjonskomiteen. Jeg forventer at vi blir hørt!


Del på Facebook